Contact Us

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

Liesbeth van Hout Therapie & Coaching is een eenmanszaak en stelt de belangen van de cliënt centraal in therapeutische sessies of coaching sessies.
 

Een cliënt bij Liesbeth van Hout Therapie & Coaching is zelf verantwoordelijk voor het verloop van het therapeutisch of coaching traject. Ook is Liesbeth van Hout Therapie & Coaching niet verantwoordelijk voor de handelingen of beslissingen die je neemt naar aanleiding van therapie bij Liesbeth van Hout Therapie & Coaching.
 

Liesbeth van Hout Therapie & Coaching behoudt zich het recht om cliënten te weigeren en zal indien zulks het geval is, de reden opgeven. Liesbeth van Hout Therapie & Coaching behandelt geen cliënten die onder invloed zijn van alcoholische dranken of geest beïnvloedende middelen (met uitzondering van middelen op recept van een arts). Indien een cliënt bij aanvang van een sessie onder invloed blijkt te zijn, vervalt de sessie en worden de kosten in rekening gebracht.
 

Na afloop van een sessie wordt een cliënt in de gelegenheid gesteld om aan te geven hoe de cliënt zich voelt. Liesbeth van Hout Therapie & Coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoord handelt, zonder overleg andere therapieën is aangegaan of belangrijke informatie, bijvoorbeeld medische, heeft verzwegen of achtergehouden.
 

Cliënten passen interventies waarvan zij hebben kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die aan de cliënt zijn aangeleerd, worden uitsluitend voor zichzelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen. Ter beschikking gesteld materiaal dient alleen door de cliënt gebruikt te worden en mag onder geen beding gedupliceerd of verspreid worden onder derden.

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Liesbeth van Hout Therapie & Coaching, wordt ook akkoord gegaan met de werkwijze die Liesbeth van Hout Therapie & Coaching hanteert. Liesbeth van Hout Therapie & Coaching werkt vanuit de kern van de cliënt waaraan een doel gekoppeld wordt voor het traject dat de cliënt gaat doorlopen. Het doel wordt behaald middels verschillende werkvormen/technieken die Liesbeth van Hout Therapie & Coaching inzet, waarvoor Liesbeth van Hout Therapie & Coaching is opgeleid.
 

Klachten

Ben je als cliënt onverhoopt niet tevreden? Liesbeth van Hout Therapie & Coaching stelt het op prijs om eerst samen naar een oplossing te kijken.
 

In geval van een geschil kunnen cliënten dit kenbaar maken door contact op te nemen met Liesbeth van Hout Therapie & Coaching middels het contactformulier. De cliënt krijgt binnen 24 uur een reactie en informatie wat er verder met de klacht zal gebeuren.

Liesbeth van Hout Therapie & Coaching is aangesloten bij de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en draagt bij aan de kwaliteit van zorg. Mocht het onverhoopt zo zijn dat de cliënt en Liesbeth van Hout Therapie & Coaching het probleem/de klacht niet samen kunnen oplossen, is er een mogelijkheid om de klacht in te dienen bij VBAG
 

Dossiervorming en geheimhouding

Liesbeth van Hout Therapie & Coaching registreert de NAW-gegevens van haar cliënten en de behandelingsgegevens in een dossier. Deze gegevens worden voor een periode van 15 jaar bewaard, waarna zij vernietigd worden. Op verzoek kan dit dossier ingekeken worden of vernietigd worden.
 

Tenzij de cliënt schriftelijk bezwaar indient, is Liesbeth van Hout Therapie & Coaching vrij om te overleggen met de arts, therapeut of andere behandelaar van de cliënt.

Afspraken

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos worden geannuleerd door de cliënt of diens vertegenwoordiger. Bij overschrijding van deze termijn, worden de kosten van de volledige sessie in rekening gebracht. Bij het vergeten van de afspraak worden de kosten van de sessie volledig in rekening gebracht.
 

Liesbeth van Hout Therapie & Coaching is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip. Dan zal zij dit eveneens uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar dienen te maken, waarbij voor de cliënt de meest gunstige reistijd zal worden aangehouden.
 

Indien de cliënt later dan 15 minuten na aanvangsdatum van een sessie verschijnt, vervalt de sessie.
 

Betaling

Na iedere sessie ontvangt de cliënt een factuur van de afgenomen diensten. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling binnen 14 dagen worden voldaan per bank. Indien betaling na herinnering uitblijft, zal het overgedragen worden aan een incassobureau.
 

De meest actuele tarieven van Liesbeth van Hout Therapie & Coaching zijn vermeld op https://www.liesbethvanhout.nl/algemene-informatie .

Betaling rouwbegeleiding
Uiterlijk twee weken voorafgaand aan de rouwbegeleiding (individueel of in groepjes) dient het volledige bedrag voor de rouwbegeleiding te worden voldaan. Wanneer de cliënt besluit zich terug te trekken van deelname, zal de helft van het totale bedrag in rekening worden gebracht.
 

Akkoord
De cliënt gaat akkoord met deze (alle bovenstaande) voorwaarden door een behandelingsovereenkomst te tekenen. In de behandelingsovereenkomst wordt de cliënt gewezen op deze algemene voorwaarden.
 

‘s-Hertogenbosch, mei 2020 Ingeschreven bij de KvK te ‘s-Hertogenbosch: 70191662